พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 8


แสดงเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:47:37

จากหนังสือพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้า 5

            พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมัยรัชกาลที่ ๘.jpg

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล

ในโอกาสเสด็จฯ พ ระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2487

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489

เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

--------------------

ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย  และสมาชิกแห่งคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหลาย

          ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาในงานแจกปริญญาบัตร แก่นิสิตแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ฟังรายงานที่นายกสภามหาวิทยาลัย แถลงถึงกิจการต่าง ๆ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาในรอบปีการศึกษา 2487 ปรากฏว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ได้ถูกกระทกกระเทือนเนื่องจากภัยทางสงคราม ถึงกับทำให้การศึกษาต้องหยุดชงักไปชั่วคราว  แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่นิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ ต่างพากันอาสาช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามสงครามอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติที่สมเกียรติหวังว่า  เมื่อสงครามได้ผ่านพ้นไปแล้วเช่นนี้  ทางมหาวิทยาลัยคงจะได้เร่งรัดการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปภายหน้า

          ในโอกาสต่อไปนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะขอฝากโอวาทแก่นิสิตแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บรรดาผู้ที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปริญญา ซึ่งจะได้พ้นการศึกษาไปประกอบกิจการงานตามวุฒิที่ศึกษาสำเร็จไปนี้ไว้พอเป็นการเตือนสติบ้าง กล่าวคือ สำหรับนิสิตที่สำเร็จหลักสูตรซึ่งได้รับปริญญาในวันนี้ อย่าพึงเข้าใจว่า ท่านเรียนจบสิ้นการศึกษาแล้ว  การศึกษาย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ท่านต้องหมั่นแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอันควรกล่าว ก็คือ ความประพฤติ เราเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ศึกษาที่สูงและมีเกียรติ  ย่อมต้องรู้ผิดและชอบแล้วว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว และสิ่งใดควรประพฤติและไม่ควรเพียงใด  ตลอดจนกิริยามารยาทเราต้องบังคับใจของเราให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีงามเสมอ จึ่งจะได้ชื่อว่า เป็นนักศึกษาที่ดีของชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าก็ได้เคยมาเยี่ยมสำนักศึกษานี้ครั้งหนึ่ง  และได้ให้คติเตือนใจไว้บ้างแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ขอนำมากล่าวซ้ำในที่นี้อีก ขอให้ท่านจงหมั่นรำลึกนึกคิดคำของข้าพเจ้าที่กล่าวไว้นั้น เชื่อว่าคงจะบังเกิดประโยชน์แก่ท่านในภายหน้า ส่วนผู้ที่ยังกำลังศึกษาอยู่  ก็ขอให้จงหมั่นเพียรอุตส่าห์พยายามตั้งใจเล่าเรียนให้จงดี  ความมุ่งหมายย่อมจะสำเร็จสมประสงค์ของท่านในวันหน้า  ดั่งเพื่อนของท่านที่สำเร็จไปนี้

          ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ท่านผู้สำเร็จการศึกษา  ซึ่งจะออกไปประกอบกิจการสนองคุณประเทศชาติ  กับนิสิตผู้ที่ยังศึกษาอยู่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายโดยทั่วกัน

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ