วังวินด์เซอร์


แสดงเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 10:12:33

วังวินเซอร์.jpg

วังวินด์เซอร์
[ อาจารย์สวัสดิ์ จงกล ]

  วังวินด์เซอร์ เป็นวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงสยาม เนื่องจากวังนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งพญาไท ตำบลประทุมวัน ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วังกลางทุ่ง ด้วยเหตุที่เป็นวังที่สร้างขึ้นใหม่ ชาวบ้านจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า วังใหม่ ด้านหน้าวังอยู่ด้านถนนสระปทุม (พระราม ๑ ในปัจจุบัน) ด้านหลังวังเป็นถนนหัวลำโพง (ถนนพระราม ๔ ในปัจจุบัน) สถาปนิกผู้ออกแบบเป็นชาวอังกฤษ จึงย่อส่วนของ วังวินด์เซอร์ของอังกฤษให้เป็นขนาดเล็กลง ชาวต่างประเทศซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างสโมสรกีฬาที่ติดถนนราชปรารภคือราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) เดินทางผ่านถนนทั้งสองสายนี้บ่อยจึงเรียกขานกันว่า วังวินด์เซอร์


การสร้างวังนี้ใช้หินอ่อนจากต่างประเทศทั้งหลัง หัวเสาได้รับการสลักศิลปะแบบโรมันอย่างงดงามยิ่ง เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จทิวงคต รัฐบาลสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รื้อลงและต่อมาได้มีการจัดสอนวิชาเกษตรกรรมบริเวณรอบวังวินด์เซอร์จึงเป็นสถานที่ฝึกหัดปลูกพืชฝักและต้นไม้ ดังเช่นบริเวณที่สยามสแควร์ขณะนั้นเป็นที่ทดลองปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ด้านหลังวังเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนยันตรศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาอินเจอร์เนีย (วิศวกรรมศาสตร์) และวิชาเกษตร ที่วังนี้ ต่อมากระทรวงธรรมการได้ย้ายแผนกวิชาเกษตรไปตั้งที่นครปฐม ในฐานะที่ทรงเป็นกรรมการสภาจัดการ (สภามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)โ รงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าการบริหารงานแบบมี ๕ วิทยาเขตคือ (๑) วิทยาเขตวังหลวง (๒) วิทยาเขตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (๓) วิทยาเขตโรงพยาบาลศิริราช (๔) วิทยาเขตห้างแบดแมน และ (๕) วิทยาเขตวังวินด์เซอร์

ต่อมามีนโยบายใหม่จากกระทรวงธรรมการเห็นว่า การมีหลายวิทยาเขตเป็นการไม่ประหยัดงบประมาณ และทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพน้อย ควรลดลงเหลือ ๒ วิทยาเขต คือวิทยาเขตประทุมวันมีวังวินด์เซอร์เป็นศูนย์กลาง และวิทยาเขตโรงพยาบาลศิริราช จึงมีการย้ายโรงเรียนรัฎฐประศาสนศาสตร์กับโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์มาเรียนที่วังวินด์เซอร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบกับพระดำริของพระอนุชาธิราช จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกบัญชาการ หรือเทวาลัย หรือตึกอักษรศาสตร์หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน และได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์จากธนบุรีและโรงเรียนรัฎฐประศาสนศาสตร์จากพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่วังนี้ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ด้วยเหตุที่มี ๓ แผนก ได้แก่ แผนกยันตรศึกษามีนักเรียน ๘๑ คน แผนกรัฎฐประศาสนศึกษา ๕๐ คน นักเรียนแผนกคุรุศึกษา ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๕ คน การก่อสร้างตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ เริ่มเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๗


ต่อมาในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระฤกษ์อาคารหลังนี้ เมื่อสร้างตึกบัญชาการเสร็จและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ย้ายคณะรัฎฐประศาสนศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนที่ตึกบัญชาการ ส่วนวังวินด์เซอร์เป็นที่เรียนของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติการในห้องทดลอง จึงจัดแต่งห้อง ต่าง ๆ เป็นห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ส่วนการปฏิบัติการวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยานั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ปลูกโรงเรือน สร้างถังคอนกรีตสำหรับดองศพใกล้วังวินด์เซอร์ ส่วนการเรียนการสอนด้านอักษรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการฟังคำบรรยาย การศึกษาในห้องสมุด การเรียนการสอนกลุ่มเล็กจึงไม่มีห้องปฏิบัติการ

เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองของกรุงเทพฯ ชั้นใน   ชั้นกลาง และชั้นนอก มหาวิทยาลัยจึงสร้างโรงเรือนเป็นหอพักให้นิสิตจำนวน ๔ หลังเรียกว่า เรือน ก ข ค ง ต่อมามหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักนิสิตเพิ่มเติมอีก จึงเรียกกันว่าหอใหม่ ส่วน หอพักเดิมเรียกหอวัง

บริเวณใกล้วังวินด์เซอร์มหาวิทยาลัยสร้างบ้านพักให้อาจารย์ที่ดูแลนิสิตที่อยู่ในหอพัก เรียกว่าบรรยเวกษก์ รวมทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เช่น เรือนเจ้าคุณภะรตราชาเป็นที่พักของผู้บริหาร (พระยาภะรตราชา) คณบดีของคณะต่าง ๆ บริเวณวังวินด์เซอร์จึงเป็นหอพักนิสิตและบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อทางราชการจัดสร้างสนามกีฬาแห่งชาติจึงรื้อทิ้งทั้งวังวินด์เซอร์และบ้านพักผู้บริหารเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณที่ใช้เป็นสนามกีฬาแห่งชาติ

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ