ถาม: สมเด็จเจ้าฟ้าพระอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกี่พระองค์ ทรงสอนวิชาอะไร ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:18:12
ตอบ:

1.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณะรัฐฏประศาสนศาสตร์

2.  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตวืที่มีกระดูดสันหลัง แต่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ทรงริเริ่มจักทำหลักสูตรประวัติศาสตร์และทรงสอน ตลอดจนทรงนำนิสิตทุกคณะที่เรียนวิชานี้ไปศึกษานอกสถานที่ด้วยพระองค์เอง ทรงสอนในระหว่างปีพุทธศักราช 2467-2468 พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย" 

3.  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนที่ีคณะอักษรศาสตร์ ในระหว่างปีพุทธศักราช 2495-2501 ทรงสอนวรรณคดีฝรั่งเศส แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 แต่เนื่องจากนิสิตปีรองลงไปล้วนอย่างเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้น จึงได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณทรงสอนนิสิตชั้นปีที่ ่3 และ 2

4.  สมเด็จพระะทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาสอนวิชาอรยธรรมไทย แก่นิสิตใน โครงการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในภาคแรกปีการศึกษา 2522 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึ้งแต่ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทรงพระราชทานพระมหากรุุณาธิคุณเสด็จฯ มาทรงบรรยายให้นิสิต คณาจารย์จุฬาฯ และผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ดนตรีและการแสดงทุกปี ยิ่งกว่านั้นยังเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในการบรรยายทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในปาฐกถาชุด "สิรินธร" ทุกครั้ง

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ