ถาม: อาคารหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:21:51
ตอบ:

ตึกบัญชาการ (ตึกอักษรศาสตาร์ 1 หรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในป้จจุบัน) เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหาร รวมทั้งเป็นอาคารเรียน นับเป็นอาคารหลังแรกที่มีการก่อสร้างเพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ