ถาม: เดิมมีผู้เสนอชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามว่าอย่างไร และเหตุใดจึงไม่ได้ชื่อตามนั้น ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:56:20
ตอบ:

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์) ซึ่งเป็นผู้ที่ร่างโครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และเสนอให้ใช้คำว่า “สากลวิทยาลัย” ในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งขึ้นควรมีชื่อเป็น “รัตนโกสินทร์สากลวิทยาลัย” (University of Siam) ข้อเสนอในเอกสารฉบับนี้เป็นที่พอพระราชหฤทัยในสมเด็จพระปิยมหาราช แต่ยังมิได้ทรงดำเนินพัฒนาโรงเรียนที่ทรงจัดตั้งขึ้นเป็นยูนิเวอร์ซีตีก็เสด็จสวรรคต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแห่งแรกมีพระนามเดียวกับพระบรมชนกนาถ เพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติยศ เป็นที่คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่ ถาวร และจะอยู่คู่เมืองไทยไม่มีวันเสื่อมสูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระนามาภิไธยในสมเด็จพระบรมราชชนกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นชื่อที่สืบเนื่องจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้เมื่อเขียนชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษและใช้ University นำหน้า จะต้องเป็น University of Prince Chulalongkorn
 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ