หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 12:49:49

 

คณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คณะครุศาสตร์

คณะจิตวิทยา

 คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ตณะรัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร

 วิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

วิทยาลัยปิโตรและปิโตรเคมี

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 ศูนย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร

ศูนย์ยุโรปศึกษา

ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแยัง

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิถาคเอเชีย มูลนิธิเพื่อการศึกษาเกาหลีชั้นสูง ณ จุฬาฯ

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม

ศูนย์หนังสือ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

 สถาบันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการขนส่ง

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

สถาบันไทยศึกษา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สถาบันภาษา

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

สถาบันวิจัยพลังงาน

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันเอเชียศึกษา

 สำนักงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์

สำนักงานนิสิตสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดี

สำนักงานวิรัชกิจ

สำนักงานสารนิเทศ

สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำนักงานบริหารแผนและการคลัง

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

สำนักงานวิชาการ

สำนักพิมพ์

 กลุ่มงานอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอเมริการศึกษาและแคนนาดาศึกษา

ธรรมสถาน

โรงพิมพ์

สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

สถานีวิทยุ

หน่วยจุฬา-ชนบท

หน่วยวิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หอประวัติจุฬาฯ

หอพักนานาชาติศึกศิตนิเวศน์

หอพักบุคลากร

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

 

สภาจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์

สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ