สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 07:22:03

สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์

เจ้าฟ้าจุฑาฑุต.jpg

เมื่อพุทธศักราช 2461 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  กรมขุน   เพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทรงสอนอยู่เป็นเวลาประมาณ 5 ปี นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์แรก ที่ทรงสนพระทัย และทรงเริ่มรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยแรกแห่งกรุงสยาม

13พระบิดา.jpg

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเป็นเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์ที่ 2 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ทรงริเริ่มจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์และทรงสอน ตลอดจนทรงนำนิสิตทุกคณะที่เรียนวิชานี้ไปศึกษานอกสถานที่ด้วยพระองค์เอง ทรงสอนในระหว่างปีพุทธศักราช 2467-2468 ที่สำคัญยิ่งคือ ได้รับพระราชทานพระดำริเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเรียกว่าพระนิพนธ์เกี่ยวกับการดำริรูปการของมหาวิทยาลัยเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับแรกของไทย นอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตลอดจนทรงติดตามมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีรากฐานมั่นคง ทำให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้าดังที่เห็นในปัจจุบัน

 

๒๐ สมเด็จพระเจ้าพ�[...].jpg

ในปีพุทธศักราช 2495 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์ที่ 3 ได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนที่คณะอักษรศาสตร์ ชั้นแรกทรงสอนวรรณคดีฝรั่งเศสแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 แต่เนื่องจากนิสิตปีรองลงไปล้วนอยากเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้น จึงได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณทรงสอนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 2 ด้วย พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมิได้หยุดเพียงเท่านั้น แต่ได้พระราชทานแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างดียิ่งตลอดจนปัจจุบัน

 

สมเด็จพระเทพฯ.jpg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์พระองค์ที่ 4 ได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาสอนวิชาอารยธรรมไทยแก่นิสิตทุกคณะที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ จากพระราชนิพนธ์เรื่องสายธารแห่งสำนึก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้อัญเชิญตีพิมพ์ในหนังสือ 70 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รำลึกอดีต ความตอนหนึ่งว่า "... จุฬาฯ วันนี้กับจุฬาฯ วันก่อนก็ไม่น่าจะเหมือนกัน แต่ฉันผู้ได้ดีมาจากจุฬาฯ ก็ยังอยู่ ถึงจะเปลี่ยนไปบ้านว่างๆ ก็น่าคิดทบทวนดูว่าสำนึกที่ปลูกฝังมา ถ้าเปรียบก็เหมือนสายธารที่หลั่งมาเรื่อยๆ บัดนี้เป็นอย่างไร แต่ฉันก็ได้ก่อกำไรให้แก่สังคมคุ้มกับสังคมลงทุนไปหรือเปล่า..." พระราชดำริของพระองค์ท่านสะท้อนความคิดของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อสถาบันได้อย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาให้ละเอียดถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชูปถัมภก และพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมวงศ์ชั้นสูง ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2442 จนถึงปัจจุบัน อาจจะกล่าวได้ว่าสายธารแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวจุฬาฯ หลังไหลต่อเนื่องอย่างลุ่มลึก กว้างไกลอย่างมิขาดสาย และจะดำเนินต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุด

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ