สารคดี "หลักเฉลิมพระนคร (Pillar of the Nation)"


สารคดีสร้างเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ความยาว 10.46 นาที
ผู้จัดทำ สุชิน ประสงค์บัณฑิต
ที่ปรึกษา อาจารย์สวัสดิ์ จงกล
ดนตรีประกอบภาพยนตร์โหมโรง โดยความเอื้อเฟื้อของคุณอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สุชิน ประสงค์บัณฑิต มอบให้หอประวัติจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษาค้นคว้า ห้ามทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งสารคดีชุดนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ