ที่ตั้ง


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:49:49

          ปัจจุบันหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถานที่ทำการแยกเป็น 2 แห่ง คือ ตึกจักรพงษ์  อยู่ตรงข้ามหอนาฬิกา อยูระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ใช้เป็นสถานที่ทำงานสำนักงาน จัดนิทรรศการถาวรและชั่วคราว และเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของที่มีคุณค่าในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย และห้องเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 15 อาคารบรมราชกุมารี อยู่ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารมหาจักรีสิรินธร  ซึ่งเป็นสถานที่เก็บเอกสาร  หนังสือ สื่อโสตทัศน์ต่าง  ๆ  และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ  แล      สี่อโสตทัศน์ต่าง ๆ 

12 ตึกบรม 5.jpgรูปภาพ1.jpg

 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ