ระเบียบการใช้


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:57:09ระเบียบการใช้บริการ

1.  แจ้งความจำนงขอรับบริการได้ที่ตึกจักรพงษ์และห้องจดหมายเหตุของหอประวัติจุฬาฯ
2.  ผู้รับบริการสามารถใช้เอกสาร หนังสือ รูปภาพ ฯลฯ เฉพาะในห้องจดหมายเหตุเท่านั้น       ไม่สามารถ ยืมออกนอกห้องได้
3.  ถ้าต้องการทำสำเนาเอกสาร หนังสือ รูปภาพ ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
4.  ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายจากหอประวัติจุฬาฯ ต้องทำบันทึก/จดหมายขออนุญาต ถึง ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาฯ


 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ