หน้าที่และบทบาท


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:35:19

หน้าที่และบทบาท
เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติการอุดมศึกษาไทยแก่นิสิต คณาจารย์ บุคคล และหน่วยงานที่สนใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1  บริการสอบถามศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีในหอประวัติจุฬาฯ
2.  ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.  จัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.  จัดทำรายการผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.  ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายลักษณะการบริการทางวิชาการ
1.  ให้บริการข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่าย และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือประวัติการอุดมศึกษา
2.  บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยราชการหรือหน่วยงานเอกชนในการทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติจุฬาฯ
3.  ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4.  ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติจุฬาฯ หรือประวัติการอุดมศึกษาของประเทศไทย
5.  การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยภาคเอกชนจัดตั้งหอประวัติของหน่วยงาน

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ