แนะนำสถานที่


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11:52:43

แนะนำสถานที่ - หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกจักรพงษ์

ชั้นล่าง
ใช้เป็นส่วนที่จัด  นิทรรศการหมุนเวียน เช่น นิทรรศการวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการรับน้องใหม่ /ไหว้ครู นิทรรศการงานวันพระราชทานปริญญาบัตร งานวันปิยมหาราช  นิทรรศการวันมหาธีรราชเจ้าและนิทรรศการพิเศษตามแต่โอกาส

ชั้นบน
ห้องโถงซึ่งเรียกเป็นทางการว่า "ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ" สำหรับจัดนิทรรศการถาวร มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ 5 รัชกาล ซึ่งเป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าพระอาจารย์ 4 พระองค์ ของที่ระลึก และเอกสารวิชาการที่หอประวัติจุฬาฯ จัดทำขึ้น

อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15
ฝ่ายจดหมายเหตุและฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายจดหมายเหตุ จะจัดหาและให้บริการเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือหนังสือและเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ เอกสารบุคคล กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งรายงานการประชุม เอกสารแผ่นพับ จุลสาร วารสาร หนังสือ ภาพถ่าย ฟิล์ม Slide, Tape, Video tape, VCD, VDO ฝ่ายสารสนเทศ ทำงานประสานกับฝ่ายจดหมายเหตุเพื่อจัดทำเอกสารลงในระบบดิจิตอล

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ